loga 768x99

Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe „Erudycja” w Partnerstwie z Gminą Lelkowo/Zespołem Szkół w Lelkowie realizuje projekt pod nazwą:

„Główka pracuje – laboratorium wiedzy w Lelkowie” RPWM.02.02.01-28-0194/16.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.

„Główka pracuje – laboratorium wiedzy w Lelkowie” to projekt skierowany do uczniów, nauczycieli oraz rodziców uczniów Zespołu Szkół w Lelkowie. Cel główny projektu zakłada wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Lelkowie przez zapewnienie kompleksowego wsparcia kształcenia ich kompetencji kluczowych, profesjonalizację kadry nauczycielskiej, wsparcie rodziców i wyposażenie pracowni przedmiotowych.

Uczniowie Zespołu Szkół w Lelkowie zostaną objęci wsparciem w postaci:

  • zajęć w zakresie kompetencji kluczowych: dydaktyczno – wyrównawcze zajęcia
    z matematyki, fizyki, nauk przyrodniczych i języków obcych oraz koła zainteresowań: przyrodnicze i biologiczno – chemiczne,
  • zajęć w zakresie kompetencji cyfrowych: informatyczne i programistyczne koła zainteresowań oraz warsztaty w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni,
  • doradztwa edukacyjno – zawodowego.

Dla nauczycieli zaplanowano szkolenia w zakresie:

  • rozwijania wśród uczniów kreatywności
  • wykorzystania metody eksperymentu w edukacji
  • posługiwania się technikami komputerowymi w dydaktyce

Rodzice uczniów Zespołu Szkół w Lelkowie zostaną objęci wsparciem w postaci:

  • indywidualnego doradztwa edukacyjno-zawodowego
  • warsztatami w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni

Dla uczniów biorących udział w zajęciach w zakresie kompetencji kluczowych i kompetencji cyfrowych przewidziano wyżywienie oraz odwóz do domu po zakończonych zajęciach. Jako uzupełnienie zajęć bloku przyrodniczo-matematycznego zaplanowano ciekawe wyjazdy edukacyjne.

Czas realizacji projektu: 1.01.2017-31.12.2018

Wartość projektu: 919 845,11 zł

w tym wkład UE: 781 868,34 zł

Sprawdź REGULAMIN REKRUTACJI

Sprawdź HARMONOGRAM ZAJĘĆ