logotyp

PROJEKT: „Wykwalifikowana położna – szczęśliwa rodzina”
nr umowy: UDA-POKL.08.01.01-28-230/13-00
Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Stowarzyszenie Edukacyjno – Oświatowe „Erudycja” w Olsztynie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom warmińsko – mazurskiego środowiska położnych, realizuje projekt pn. „Wykwalifikowana położna – szczęśliwa rodzina”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt skierowany jest do 15 położnych samozatrudnionych w mikro- i małych przedsiębiorstwach prowadzonych w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółek cywilnych na terenie województwa warmińsko – mazurskiego.
W ramach projektu „Wykwalifikowana położna – szczęśliwa rodzina” zrekrutowane położne uczestniczyć będą w szkoleniu specjalizacyjnym z dziedziny Pielęgniarstwa położniczego.
Celem głównym projektu jest wzrost potencjału firm i przygotowanie właścicielek firm – położnych do zdobycia tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego poprzez udział w szkoleniu specjalizacyjnym
z zakresu Pielęgniarstwa położniczego.
Do celów szczegółowych projektu należy wzrost wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz poprawa funkcjonowania usług w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego.

Czas realizacji projektu:
01.11.2013 – 30.06.2015
Miejsce realizacji:
Stowarzyszenie Edukacyjno – Oświatowe „Erudycja”
ul. Metalowa 4
10-603 Olsztyn